runitec

tecs for pros

Gogol ziemi

gogol-earth Po uruchomieniu Gogol Ziemi, wówczas pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszy i kolei. Gogol Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? Gogol Ziemi. Wypróbuj go, zobaczysz swoim domu w gogol Ziemia z nieba!

Crazy jest fakt, ?e z Gogol Earth mo?na nast?pnie powi?kszy? do dowolnego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Obrazy Gogol Ziemi s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

W Gogol Earth jest równie? wbudowana w funkcj? wyszukiwania. Mo?esz szuka? miast, budowli i wiele innych. Masz mo?liwo?? znak ka?dego miejsca na ?wiecie i oznakowania, mo?esz podzieli? si? z innymi u?ytkownikami Gogol Ziemi.

Gogol Ziemi istnieje od oko?o 2005 roku i jest jednym z najwi?kszych wydarze? w epoce Internetu.
Wcze?niej takiego programu by?o nie do pomy?lenia. ?ci?ganie Gogol Ziemi trwa tylko oko?o 1 minuty (w zale?no?ci od po??czenia), a nawet d?u?ej.

Gogol Ziemia jest b??d ortograficzny w Google Earth.