runitec

tecs for pros

goole

goole

thumb_goole Tymczasem goole to nie tylko wyszukiwarka. Goole oferuje o wiele wi?cej us?ug ni? tylko silnik goole wyszukiwania. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnego wyszukiwania Goole . Wykorzystania Albo goole wyszukiwanie wiadomo?ci, zdj??, obrazów lub filmów wideo do mapy. W goole wiele innych opcji jest mo?liwe. Goole jest znany i prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w Internecie. Szacuje si?, ?e ok. 70% zapyta? przyj?? na goole.
Je?li goole wyszukiwarki jeszcze nie wie, to nale?y go przetestowa? anyway.

Szukasz zdj?cia? Nast?pnie kliknij na stronie Start, goole obrazów. Teraz mo?esz korzysta? z goole wyszukiwania grafiki. Je?li szukasz wideo, a nast?pnie kliknij na goole video.

Je?li chcesz szuka? w goole wiadomo?ci, a nast?pnie przej?? do strony g?ównej goole i kliknij powy?ej linki do wiadomo?ci.
Nast?pnie wprowad? zapytanie i goole znale?? najnowsze informacje do wyszukiwania.

goole cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.

 

goole ziemi

thumb_goole-earth Po uruchomieniu goole Ziemi, wówczas pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Goole Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? goole Ziemi. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w goole Ziemia z nieba!

Crazy, ?e mo?na goole Earth zoom w dó? do ka?dego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?cia w goole Ziemi s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

 

goole maps

thumb_goole-mapy Top funkcja jest "Street View" w goole maps. Mo?na w du?ych miastach w 3D przez miasto uruchomiony. Goole map jest program mapowania lub nawet mapka dojazdu z goole.
Ponadto oferuje mapy goole niektóre funkcje mog? nie oferowa? inne planisty.
Te zdj?cia satelitarne nale?? do goole maps.

goole map jest b??d ortograficzny w Google Maps.

Mo?na go wy?wietli? w goole mapy, tylko zdj?? satelitarnych lub po??czenie zdj?? satelitarnych i map.