runitec

tecs for pros

goole ziemi

goole-earth Po uruchomieniu goole Ziemi, wówczas pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Goole Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? goole Ziemi. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w goole Ziemia z nieba!

Crazy, ?e mo?na goole Earth zoom w dó? do ka?dego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?cia w goole Ziemi s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

W goole Earth jest równie? wbudowana w funkcj? wyszukiwania. Mo?esz szuka? miast, budowli i wiele innych. Masz mo?liwo?? znak ka?dego miejsca na ?wiecie i oznakowania, mo?esz podzieli? si? z innymi u?ytkownikami goole Ziemi.

goole Ziemi istnieje od oko?o 2005 roku i jest jednym z najwi?kszych wydarze? w epoce Internetu.
Wcze?niej takiego programu by?o nie do pomy?lenia. ?ci?ganie goole Ziemi trwa tylko oko?o 1 minuty (w zale?no?ci od po??czenia), a nawet d?u?ej.

goole Ziemia jest b??d ortograficzny w Google Earth.