runitec

tecs for pros

googl ziemi

googl-earth Crazy, ?e mo?na korzysta? z Google Earth zoom w dó? do ka?dego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?? w Google Earth s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

Po uruchomieniu programu Google Earth, a nast?pnie wy?wietlony zostanie ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Googl Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Pierwsz? rzecz?, któr? nale?y pobra? program Google Earth i go zainstalowa?. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w Google Earth z góry!

googl Ziemi istnieje od oko?o 2005 roku i jest jednym z najwi?kszych wydarze? w epoce Internetu.
Wcze?niej takiego programu by?o nie do pomy?lenia. Pobierz Google Earth trwa tylko oko?o 1 minuty (w zale?no?ci od po??czenia), a nawet d?u?ej.

W Google Earth jest równie? wbudowana w funkcj? wyszukiwania. Mo?esz szuka? miast, budowli i wiele innych. Masz mo?liwo?? znak ka?dego miejsca na ?wiecie i oznakowania, mo?esz podzieli? si? z innymi u?ytkownikami programu Google Earth.

Google Earth jest b??d ortograficzny w Google Earth.