runitec

tecs for pros

Gogle Earth

Gogle-ziemia Po uruchomieniu Gogle Earth, a nast?pnie pojawi si? ?wiecie. Mo?na obraca? ?wiecie za pomoc? myszki i kolei. Goggle Earth jest znakomitym narz?dziem, dzi?ki któremu mo?na zwiedzi? ca?y ?wiat.
Najpierw nale?y pobra? i zainstalowa? Gogle Earth. Spróbuj, zobaczysz swoim domu w Gogle Earth from above!

Crazy jest fakt, ?e z Gogle Earth mo?e nast?pnie powi?kszy? do dowolnego miejsca na ?wiecie.
I cho? wida? zdj?? satelitarnych. Zdj?cia w Gogle Earth s? tak dok?adne, ?e mo?na nawet zobaczy?, samochody i ludzi.

W Gogle Earth jest równie? wbudowana w funkcj? wyszukiwania. Mo?esz szuka? miast, budowli i wiele innych. Masz mo?liwo?? znak ka?dego miejsca na ?wiecie i oznakowania, mo?esz dzieli? z innymi u?ytkownikami Gogle Earth.

Gogle Earth istnieje ju? od oko?o 2005 roku i jest jednym z najwi?kszych wydarze? w epoce Internetu.
Wcze?niej takiego programu by?o nie do pomy?lenia. ?ci?ganie gogle Ziemi trwa tylko oko?o 1 minuty (w zale?no?ci od po??czenia), a nawet d?u?ej.

Gogle Ziemi misspelling Google Earth.